Publiczne przedszkole "Wesoła Kraina" mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem . Budynek przedszkola jest piętrowy. Znajdują się w nim:
- 5 sal dydaktycznych,
- 3 łazienki dla dzieci,
- szatnia,
- zaplecze kuchenne,
- pomieszczenia administracyjne i socjalne,

Przedszkole istnieje od września 2010 r.
Funkcję dyrektora pełni mgr Małgorzata Purol. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Przedszkole Wesoła Kraina jest przedszkolem publicznym:
- prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe,

1. Rozkład zajęć i godziny pracy placówki.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas dopołudniowy wypełniają główne zajęcia dydaktyczne po godz. 12.00 odbywają się  zajęcia dodatkowe tj.:
- język angielski 2 x w tygodniu,
- rytmika 2 x w tygodniu,
- logopedia 1 x w tygodniu,

Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w ekologiczne, funkcjonalne przyrządy do zabaw ruchowych.

2. Podział na grupy.
Do przedszkola uczęszcza 124 dzieci. Podzielone są one na 5 grup. W każdej grupie pracują nauczycielka i pomoc nauczyciela. W grupach I - IV znajdują się dzieci zróżnicowane wiekowo, czego konsekwencją jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.
W grupie najstarszej nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.
Praca nauczycielki w grupie najmłodszej skupia się w znacznym stopniu na zaspakajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijaniu i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych wychowanków.

Grono pedagogiczne:

Dyrektor: mgr Małgorzata Purol

mgr Joanna Bodnar
mgr Marta Pałgan
mgr Marta Konieczek
mgr Izabela Gąsiorek
mgr Anna Głogowska
mgr Elżbieta Estkowska

Pomoce nauczyciela:
Jadwiga Szternel
Magdalena Żmuda
Wiktoria Łysionek
Danuta Krzyszczyk
Monika ŒŚwigoń
WESOŁA KRAINA
ul. Swarzędzka 4
62-020 Gortatowo

tel. 61 8174509
e-mail: wkraina.gortatowo@gmail.com

nr konta bankowego:
BZ WBK 15 1090 1450 0000 0001 0474 2719

© 2012 Publiczne przedszkole "Wesoła kraina" ul. Swarzꤺka 4, 62-020 Gortatowo
| Wdrożenie AMRSTUDIO.pl